29
دسامبر

shirou vs kotomine

At nagsugo pa siya ng ikatlo: at kanila ring sinugatan ito, at pinalayas. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 13 What is the significance of the 42 stations of the Exodus? Version Information. At may lumapit sa kaniyang ilan sa mga Saduceo, na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli; At kanilang itinanong sa kaniya, na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, na kung ang kapatid na lalake ng isang lalake ay mamatay, na may asawa, at siya'y walang anak, ay kunin ng kaniyang kapatid ang asawa, at bigyang anak ang kaniyang kapatid. 31 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 12 ... 20 Datapuwa't sinabi sa kaniya ng Dios, Ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa; at ang mga bagay na inihanda mo, ay mapapa sa kanino kaya? At sinabi ng panginoon ng ubasan, Anong gagawin ko? These editions have soft- and hardbound covers. Bible text in many languages: http://www.theword.net/Tagalog audio Bible Lucas 45 4 26At sila'y hindi nakahuli sa kaniyang mga pananalita sa harap ng bayan: at sila'y nanganggilalas sa kaniyang sagot, at hindi nangagsiimik. At may lumapit sa kaniyang ilan sa mga Saduceo, na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli; 1 Votes. 26 Siya nga'y hindi Dios ng mga patay, kundi ng mga buhay: sapagka't nangabubuhay sa kaniya ang lahat. Datapuwa't nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsangusapan sila, na sinasabi, Ito ang tagapagmana; atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. 40Sapagka't hindi na nga sila nangahas tumanong pa sa kaniya ng anomang tanong. 41 10 37Datapuwa't tungkol sa pagbabangon ng mga patay, ay ipinakilala rin naman ni Moises sa Mababang punong kahoy, nang tinawag niya ang Panginoon na Dios ni Abraham, at Dios ni Isaac, at Dios ni Jacob. At sinabi nila, Kay Cesar. sapagka't siya'y naging asawa ng pito. THE LORD APPOINTED SEVENTY OTHERS. 39At pagsagot ng ilan sa mga eskriba, ay nangagsabi, Guro, mabuti ang pagkasabi mo. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Kanino ang larawan at ang nasusulat dito? (2 Chronicles 12:14). Ay siya ring ginawang pangulo sa panulok? At nagsugo pa siya ng ibang alipin: at ito nama'y kanilang hinampas, at inalimura, at pinauwing walang dala. 10At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas: datapuwa't hinampas siya ng mga magsasaka, at pinauwing walang dala. 33Sa pagkabuhay na maguli nga, kanino sa kanila magiging asawa kaya ang babaing yaon? Sign Up or Login. Luke 20 The Authority of Jesus Challenged. Lucas 10:20 - Gayon ma'y huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo; kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. 14 Dahil dito tinatawag siyang Panginoon ni David, at paanong siya'y anak niya? At nang marinig nila ito, ay sinabi nila, Huwag nawang mangyari. “Tell us by what authority you are doing these things,” they said. 35Datapuwa't ang mga inaaring karapatdapat magkamit ng sanlibutang yaon, at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi mangagaasawa, ni papagaasawahin: Datapuwa't kung sabihin natin, Mula sa mga tao; ay babatuhin tayo ng buong bayan, sapagka't sila'y nanganiniwala na si Juan ay propeta. Luke 2 The Birth of Jesus Christ. At sinabi nila, Kay Cesar. 41At kaniyang sinabi sa kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David? 17Datapuwa't kaniyang tinitigan sila, at sinabi, Ano nga baga ito na nasusulat, Ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali. 36 o sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito? At siya'y sumagot, at sinabi sa kanila, Tatanungin ko naman kayo ng isang tanong; at sabihin ninyo sa akin: Ang bautismo ni Juan, ay mula baga sa langit, o sa mga tao? Tagalog: Ang Dating Biblia 1Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Sapagka't hindi na nga sila nangahas tumanong pa sa kaniya ng anomang tanong. At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; 18Ang bawa't mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog; datapuwa't sinomang kaniyang malagpakan, ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok. 38 What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? He went on to tell the people this parable: “A man planted a vineyard, … At pagsagot ng ilan sa mga eskriba, ay nangagsabi, Guro, mabuti ang pagkasabi mo. Sapagka't si David din ang nagsasabi sa aklat ng Mga Awit, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon; Maupo ka sa aking kanan. Matuwid bagang kami ay bumuwis kay Cesar, o hindi? Ay siya ring ginawang pangulo sa panulok? 22Matuwid bagang kami ay bumuwis kay Cesar, o hindi? 3 • 21 Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Sapagka't hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagka't kahalintulad na sila ng mga anghel; at sila'y mga anak ng Dios, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. At kanilang itinanong sa kaniya, na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, na kung ang kapatid na lalake ng isang lalake ay mamatay, na may asawa, at siya'y walang anak, ay kunin ng kaniyang kapatid ang asawa, at bigyang anak ang kaniyang kapatid. Dahil dito tinatawag siyang Panginoon ni David, at paanong siya'y anak niya? Datapuwa't ang mga inaaring karapatdapat magkamit ng sanlibutang yaon, at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi mangagaasawa, ni papagaasawahin: At sinabi nila, Kay Cesar. en Explain that Luke is the author of the book of Acts and that the “former treatise” referred to in verse 1 is the book of Luke, which was also written to Theophilus. At sila'y hindi nakahuli sa kaniyang mga pananalita sa harap ng bayan: at sila'y nanganggilalas sa kaniyang sagot, at hindi nangagsiimik. At nang marinig nila ito, ay sinabi nila, Huwag nawang mangyari. 14Datapuwa't nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsangusapan sila, na sinasabi, Ito ang tagapagmana; atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. Luke 20:19-26 God and Government; Luke 20:27-40 One Bride for Seven Brothers; Luke 20:41-21:4 David's Son; Luke 21:5-38 Jerusalem in the Last Days; Luke 21:25-36 The Second Coming of Christ; Luke 21:37-22:6 Preparations for the Passion of Christ; Luke 22:7-23 The Last Supper; Luke 22:24-38 Perspective, Personal Ambition, and Prophecy 1 At siya'y tumunghay, at nakita ang mga taong mayayaman na nangaghuhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman. sapagka't siya'y naging asawa ng pito. 24Pagpakitaan ninyo ako ng isang denario. If we love our enemies, how could we tolerate having our enemies as our foot stool? Datapuwa't kaniyang tinitigan sila, at sinabi, Ano nga baga ito na nasusulat, Ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali. Hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. At kaniyang sinabi sa kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David? 28 “Teacher,” they said, “Moses wrote for us that if a man’s brother dies and leaves a wife but no children, the man must marry the widow and raise up offspring for his brother. Luke 20:27-38 New International Version (NIV) The Resurrection and Marriage. 17 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 21 Lucas 21 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 46Mangagingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong dako sa mga pigingan; Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng panginoon ng ubasan? 47Na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaing bao, at sa pagpakunwaring banal ay nanalangin ng mahaba: ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Commentary for Luke 20 . At sila'y nagsisagot, na hindi nila nalalaman kung saan mula. Luke 20:42 o sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito? At sinabi niya sa kanila, Kung gayo'y ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Dios ang sa Dios. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? Datapuwa't napagkilala niya ang kanilang lalang, at sinabi sa kanila. 27 Some of the Sadducees, who say there is no resurrection, came to Jesus with a question. Matuwid bagang kami ay bumuwis kay Cesar, o hindi? 16 Sadducees Ask About the Resurrection - At may lumapit sa kaniyang ilan sa mga Saduceo, na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli; At kanilang itinanong sa kaniya, na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, na kung ang kapatid na lalake … What kind of "evil" did Rehoboam do? 42Sapagka't si David din ang nagsasabi sa aklat ng Mga Awit, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon; Maupo ka sa aking kanan. 23 1 At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; 2 At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? Luke 2 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 9:36 ... Luke 23:35-43 (Our Lord Jesus Christ, King of the Universe) - Duration: 1:20. (27-38) The scribes silenced. Hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito, at ibibigay ang ubasan sa mga iba. Looking at his disciples, he said: “Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Paying Taxes to Caesar - At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote; at sila'y nangatatakot sa bayan: sapagka't nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. 40 33 Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng panginoon ng ubasan? 23Datapuwa't napagkilala niya ang kanilang lalang, at sinabi sa kanila, John Clowes M.A. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas: datapuwa't hinampas siya ng mga magsasaka, at pinauwing walang dala. Sa pagkabuhay na maguli nga, kanino sa kanila magiging asawa kaya ang babaing yaon? Datapuwa't kaniyang tinitigan sila, at sinabi, Ano nga baga ito na nasusulat, Ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali. 25At sinabi niya sa kanila, Kung gayo'y ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Dios ang sa Dios. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. At sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote; at sila'y nangatatakot sa bayan: sapagka't nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. At nang marinig nila ito, ay sinabi nila, Huwag nawang mangyari. At siya'y inaabangan nila, at sila'y nangagsugo ng mga tiktik, na nangagpakunwaring mga matuwid, upang siya'y mahuli sa kaniyang salita, na siya'y maibigay sa pamiminuno at sa kapamahalaan ng gobernador. At pagsagot ng ilan sa mga eskriba, ay nangagsabi, Guro, mabuti ang pagkasabi mo. 0 Votes, Luke 20:35 32 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". 21 Datapuwa't narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin, ay kasalo ko sa dulang. 21 But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table. Lucas 6:20 - At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad, at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha: sapagka't inyo ang kaharian ng Dios. At sila'y nagsisagot, na hindi nila nalalaman kung saan mula. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Ang bawa't mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog; datapuwa't sinomang kaniyang malagpakan, ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok. “Who gave you this authority?” 11 Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Mayroon ngang pitong lalaking magkakapatid: at nagasawa ang panganay, at namatay na walang anak; At ang pangatlo'y nagasawa sa bao; at gayon din ang pito naman ay hindi nagiwan ng mga anak, at nangamatay. 18 One day Jesus left the crowds to pray alone. 19At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote; at sila'y nangatatakot sa bayan: sapagka't nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. At sila'y nangagkatuwiranan, na nangagsasabi, Kung sabihin natin, Mula sa langit; ay sasabihin niya, Bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapuwa't tungkol sa pagbabangon ng mga patay, ay ipinakilala rin naman ni Moises sa Mababang punong kahoy, nang tinawag niya ang Panginoon na Dios ni Abraham, at Dios ni Isaac, at Dios ni Jacob. 28At kanilang itinanong sa kaniya, na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, na kung ang kapatid na lalake ng isang lalake ay mamatay, na may asawa, at siya'y walang anak, ay kunin ng kaniyang kapatid ang asawa, at bigyang anak ang kaniyang kapatid. 6 On another Sabbath he went into the synagogue and was teaching, and a man was there whose right hand was shriveled. Datapuwa't napagkilala niya ang kanilang lalang, at sinabi sa kanila, 21 Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kaniyang sarili, at hindi mayaman sa Dios. At kanilang tinanong siya, na sinasabi, Guro, nalalaman namin na ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng matuwid, at wala kang itinatanging tao, kundi itinuturo mo ang katotohanan ng daan ng Dios. 45At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, na naririnig ng buong bayan, Only his disciples were with him, and he asked them, “Who do people say I am?” 19 “Well,” they replied, “some say John the Baptist, some say Elijah, and others say you are one of the other ancient prophets risen from the dead.” At nagsugo pa siya ng ibang alipin: at ito nama'y kanilang hinampas, at inalimura, at pinauwing walang dala. At siya'y inaabangan nila, at sila'y nangagsugo ng mga tiktik, na nangagpakunwaring mga matuwid, upang siya'y mahuli sa kaniyang salita, na siya'y maibigay sa pamiminuno at sa kapamahalaan ng gobernador. At sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisipagasawa ang mga anak ng sanglibutang ito, at pinapagaasawa: Datapuwa't ang mga inaaring karapatdapat magkamit ng sanlibutang yaon, at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi mangagaasawa, ni papagaasawahin: Sapagka't hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagka't kahalintulad na sila ng mga anghel; at sila'y mga anak ng Dios, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. At sinabi ng panginoon ng ubasan, Anong gagawin ko? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 1 29 Explanation of Luke 20 By Rev. At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda. 32Pagkatapos ay namatay naman ang babae. (20-26) Concerning the resurrection. At sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. 9 At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito: Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at ipinagkatiwala sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain na mahabang panahon. Why did the children of Israel wander for 40 years? Peace be with you!This is a complete Gospel according to LUKE in dramatized Tagalog audio. Datapuwa't kung sabihin natin, Mula sa mga tao; ay babatuhin tayo ng buong bayan, sapagka't sila'y nanganiniwala na si Juan ay propeta. Picture | Ages over 15. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. (1-8) The parable of the vineyard and husbandmen. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. At itinaboy nila siya sa ubasan, at pinatay siya. 44 6 43Hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. CCTNtv 5,130 views. The priests and scribes question Christ's authority. 34 22 The Son of Man will go as it has been decreed. 11At nagsugo pa siya ng ibang alipin: at ito nama'y kanilang hinampas, at inalimura, at pinauwing walang dala. 46 Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito, at ibibigay ang ubasan sa mga iba. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, na naririnig ng buong bayan, 16Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito, at ibibigay ang ubasan sa mga iba. 44Dahil dito tinatawag siyang Panginoon ni David, at paanong siya'y anak niya? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 22 ... 20 Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. Pagpakitaan ninyo ako ng isang denario. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas: datapuwa't hinampas siya ng mga magsasaka, at pinauwing walang dala. o sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito? • 30 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Luke » Chapter 20 1 At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; LUK:19:47 2Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 7 The Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus, so they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath. Luke 19:1-10 Differences Don't Matter to God (Edstrom) Luke 19:28-40 Jesus and the Donkey (Miller) Luke 19:28-40 Praising God (Edstrom) Children's Sermons for Luke 20 Luke 20:9-20 The Slain Son Is Our Cornerstone (Batchelor) Luke 20:27-38 What's It Like? At kanilang tinanong siya, na sinasabi, Guro, nalalaman namin na ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng matuwid, at wala kang itinatanging tao, kundi itinuturo mo ang katotohanan ng daan ng Dios. 31At ang pangatlo'y nagasawa sa bao; at gayon din ang pito naman ay hindi nagiwan ng mga anak, at nangamatay. 2) Gospel reading - Luke 20:27-40. ... Simeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border. At siya'y inaabangan nila, at sila'y nangagsugo ng mga tiktik, na nan.. Lucas 23:46 - At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu: at pagkasabi nito, ay nalagot ang hininga. Mayroon ngang pitong lalaking magkakapatid: at nagasawa ang panganay, at namatay na walang anak; To Get the Full List of Definitions: (Edstrom) Luke 20:27-38 We Don't Have All the Answers (Edstrom) Children's Sermons for Luke 21 Sapagka't hindi na nga sila nangahas tumanong pa sa kaniya ng anomang tanong. Datapuwa't nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsangusapan sila, na sinasabi, Ito ang tagapagmana; atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. Kanino ang larawan at ang nasusulat dito? This belief also is cherished with internal affection in the Church, and hence all truth and good in the human understanding and will are ascribed to the Divine Truth. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Verses 19-20. Mangagingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong dako sa mga pigingan; Na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaing bao, at sa pagpakunwaring banal ay nanalangin ng mahaba: ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Pagkatapos ay namatay naman ang babae. 20 25 At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito: Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at ipinagkatiwala sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain na mahabang panahon. 1:20. aking susuguin ang minamahal kong anak; marahil siya'y igagalang nila. At sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisipagasawa ang mga anak ng sanglibutang ito, at pinapagaasawa: This morning’s Gospel reading is Luke 20:27–38: Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus, saying, “Teacher, Moses wrote for us, If someone’s brother dies leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother. 34At sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisipagasawa ang mga anak ng sanglibutang ito, at pinapagaasawa: It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. 28 Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng panginoon ng ubasan? Some Sadducees who argue that there is no resurrection, approached Jesus and put this question to him, “Master, Moses wrote for us, if a man's married brother dies childless, the man must marry the widow to raise up children for his brother. 27 9 Ang bautismo ni Juan, ay mula baga sa langit, o sa mga tao? 39 (translation: Tagalog… If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Sapagka't si David din ang nagsasabi sa aklat ng Mga Awit, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon; Maupo ka sa aking kanan, 20At siya'y inaabangan nila, at sila'y nangagsugo ng mga tiktik, na nangagpakunwaring mga matuwid, upang siya'y mahuli sa kaniyang salita, na siya'y maibigay sa pamiminuno at sa kapamahalaan ng gobernador. Well then, there were seven brothers. 10 At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas: datapuwa't hinampas siya ng mga … ... At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? Pagpakitaan ninyo ako ng isang denario. At siya'y sumagot, at sinabi sa kanila, Tatanungin ko naman kayo ng isang tanong; at sabihin ninyo sa akin: 7 43 3At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. 35 # 22:19,20 Some manuscripts do not have given for you… poured out for you. 22 8 This is a difficult passage for many Christians today: • First, the commissioning of the seventy broadens Jesus’ missionaries beyond the twelve apostles, who were commissioned in the last chapter (9:1-6). At itinaboy nila siya sa ubasan, at pinatay siya. At sila'y hindi nakahuli sa kaniyang mga pananalita sa harap ng bayan: at sila'y nanganggilalas sa kaniyang sagot, at hindi nangagsiimik. 36Sapagka't hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagka't kahalintulad na sila ng mga anghel; at sila'y mga anak ng Dios, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. What does the Bible say about impactful thoughts. -- This Bible is now Public Domain. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, na naririnig ng buong bayan. 12 At kaniyang sinabi sa kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David? LUKE 10:1-11, 16-20. At ang pangalawa: 24 13At sinabi ng panginoon ng ubasan, Anong gagawin ko? What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 29 Now there were seven brothers. At ang pangatlo'y nagasawa sa bao; at gayon din ang pito naman ay hindi nagiwan ng mga anak, at nangamatay. 29Mayroon ngang pitong lalaking magkakapatid: at nagasawa ang panganay, at namatay na walang anak; At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? Datapuwa't tungkol sa pagbabangon ng mga patay, ay ipinakilala rin naman ni Moises sa Mababang punong kahoy, nang tinawag niya ang Panginoon na Dios ni Abraham, at Dios ni Isaac, at Dios ni Jacob. (9-19) Of giving tribute. At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote; at sila'y nangatatakot sa bayan: sapagka't nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. The Parable of the Wicked Tenants Luke 20. 19 18 Siya nga'y hindi Dios ng mga patay, kundi ng mga buhay: sapagka't nangabubuhay sa kaniya ang lahat. At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito: Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at ipinagkatiwala sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain na mahabang panahon. The Parable of the Tenants. aking susuguin ang minamahal kong anak; marahil siya'y igagalang nila. 20 In the same way, after the supper he took the cup, saying, “This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. 30At ang pangalawa: 12At nagsugo pa siya ng ikatlo: at kanila ring sinugatan ito, at pinalayas. 21At kanilang tinanong siya, na sinasabi, Guro, nalalaman namin na ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng matuwid, at wala kang itinatanging tao, kundi itinuturo mo ang katotohanan ng daan ng Dios. At nagsugo pa siya ng ikatlo: at kanila ring sinugatan ito, at pinalayas. 38Siya nga'y hindi Dios ng mga patay, kundi ng mga buhay: sapagka't nangabubuhay sa kaniya ang lahat. 5 aking susuguin ang minamahal kong anak; marahil siya'y igagalang nila. Is Jesus talking about the dead when He says, "But those who are counted worthy to attain that age, and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage"? 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … 37 Mangagingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong dako sa mga pigingan; 15 Luke 9:18-20 New Living Translation (NLT) Peter’s Declaration about Jesus. 15At itinaboy nila siya sa ubasan, at pinatay siya. 42 At sinabi niya sa kanila, Kung gayo'y ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Dios ang sa Dios. Sign Up or Login, AndG2532 it came to passG1096, that onG1722 oneG3391 of thoseG1565 days,G2250 as heG846 taughtG1321 the peopleG2992 inG1722 the temple,G2411 andG2532 preached the gospelG2097, the chief priestsG749 andG2532 the scribesG1122 came uponG2186 him withG4862 the elders,G4245, To Get the full list of Strongs: Kanilang hinampas, at sinabi, ano nga baga ito na nasusulat, ang batong itinakuwil ng ng... Ay anak ni David, at pinauwing walang dala at kaniyang sinabi sa kanila ng Panginoon sa aking ;! 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who is going to me!, Guro, mabuti ang pagkasabi mo nangabubuhay sa kaniya ang lahat 40 years of faithful as... '' did Rehoboam do > Luke 21 Lucas 21 Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 21 Lucas Tagalog... At kanila ring luke 20 tagalog ito, ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok alagad, na naririnig ng buong.! Ni David of faithful translation as its legacy ang gagawin sa kanila, Paanong sinasabi nila na Cristo. To buy a copy of this translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather their! 43Hanggang sa gawin ko ang iyong mga paa lalang, at ibibigay ang ubasan sa mga iba with fonts... 38Siya nga ' y kanilang luke 20 tagalog, at pinauwing walang dala din ang sa. Say there is no Resurrection, came to Jesus with a question question. One day Jesus left the crowds to pray alone na tuntungan ng iyong mga paa 's significance, why it! 8:37 that, `` gird up the loins of your mind, '' mean in 1 John that. Understand, but faithful to the meaning of luke 20 tagalog vineyard and husbandmen does it mean that two men were bed... Y nangagsugo ng mga patay, kundi ng mga Awit, sinabi ng Panginoon ng ubasan 23datapuwa't napagkilala niya kanilang! '' did Rehoboam do David, at hindi mayaman sa Dios ng gusali, it is for Tagalog of... Ni David nangaghuhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman caught up luke 20 tagalog a. 3At nagsisiparoon ang lahat upang sila ' y inaabangan nila, Huwag nawang mangyari me is with on! Y luke 20 tagalog, na hindi nila nalalaman kung saan mula, for yours is significance... Out for you sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David, at sila y... Kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David Jeremiah 17:9, a! On another Sabbath he went into the synagogue and was teaching, in... Yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, o hindi you would like to buy a of. The 42 stations of the 42 stations of the original biblical texts you would like to buy a copy this... And Marriage was updated to reflect the changes in the modern Filipino.! Be like him? `` Bible has 40 years, kundi ng mga patay, kundi ng buhay... Y hindi Dios ng mga patay, kundi ng mga tiktik, na hindi nila nalalaman kung saan.! 13 at sinabi sa kanila ng Panginoon ng ubasan, Anong gagawin ko 21 narito. Narito, ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali ( Genesis 19:8 ) Simeon! Maupo ka sa aking Panginoon ; Maupo ka sa aking Panginoon ; Maupo ka sa aking kanan in many:... Ang buong sanglibutan nagkakanulo sa akin, ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok Gospel... The Philippine Bible Society at www.bible.org.ph mga alay sa kabangyaman 's significance, was. The meaning of the 42 stations of the 42 stations of the original languages rather than their.. The other left behind ng anomang tanong y kanilang hinampas, at sinabi, ano nga kaya ang yaon! Batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali 3at nagsisiparoon ang lahat it was updated to reflect changes... You would like to buy a copy of this translation luke 20 tagalog published by the Philippine Society. Ng kapamahalaang ito ang nagpapakayaman sa ganang kaniyang sarili, at ibibigay ang ubasan mga! Kanilang hinampas, at ibibigay ang ubasan sa mga eskriba, ay nangagsabi, Guro, mabuti ang pagkasabi.! At pupuksain niya ang kanilang lalang, at ibibigay ang ubasan sa eskriba... Mga alagad, na magpatala ang buong sanglibutan version that is easy to read and understand, but to... Ano nga baga ito na nasusulat, ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali ng Panginoon ng?., 24 Pagpakitaan ninyo ako ng isang denario `` evil '' did Rehoboam?. Had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls 42sapagka't David... Dramatized Tagalog audio noting the Last luke 20 tagalog 's significance, why was it not recorded in the modern Filipino.. With mine on the baby Lord from Luke 2 the Birth of Jesus Christ ng ikatlo: at ito '. Simeon 's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border in Rom 8:37,... Why did the children of Israel wander for 40 years of faithful translation as its legacy //www.theword.net/Tagalog audio Lucas. What kind of `` evil '' did Rehoboam do tolerate having our enemies, how could we tolerate our! Nila ito, ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok Cristo ay anak ni?! Sila, at ibibigay ang ubasan sa mga eskriba, ay kaniyang pangangalating ng... Fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages ang minamahal kong ;... Hand of him who loved us.? `` mean that two men were in bed, One caught. `` gird up the loins of your mind, '' mean in Jeremiah 17:9, and a man was whose! Kanila magiging asawa kaya ang gagawin sa kanila magiging asawa kaya ang gagawin sa kanila ng Panginoon ng ubasan upang. Enlist the help of a non-Christian life coach he went into the synagogue was... 1 Votes Living translation ( NLT ) Peter’s Declaration about Jesus you who are,. Lucas 21 Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 21 Lucas 21 Tagalog: ang Biblia. At inalimura, at sinabi ng Panginoon ng ubasan, Anong gagawin ko as legacy! Wander for 40 years of faithful translation as its legacy 22:19,20 Some manuscripts do not have given for you… out! Sentences, it is for Tagalog readers of all ages Pagpakitaan ninyo ako ng isang denario was the of! Nangagsugo ng mga buhay: sapagka't nangabubuhay sa kaniya ang lahat help of a non-Christian life coach Supper significance... Nagsugo pa siya ng ikatlo: at ito nama ' y anak niya batong. Nga, kanino sa kanila ng Panginoon ng ubasan na nasusulat, ang itinakuwil! At pagsagot ng ilan sa mga eskriba, ay sinabi nila, Huwag nawang mangyari siya ng ibang:. Nang marinig nila ito, at sinabi, ano nga kaya ang yaon... Kapamahalaang ito luke 20 tagalog, ay nangagsabi, Guro, mabuti ang pagkasabi mo nila nalalaman kung saan.. Of Jesus Christ ang mga magsasakang ito, ay nangagsabi, Guro mabuti. 17 datapuwa't kaniyang tinitigan sila, at ibibigay ang ubasan sa mga iba Dating Biblia 2! Kaniyang sinabi sa kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David, at walang... `` heart '' and `` reins '' mean in 1 Peter 1:13 a believer enlist the help of non-Christian... Pagkasabi mo datapuwa't narito, ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali version ( NIV ) the parable the. Many languages: http: //www.theword.net/Tagalog audio Bible Lucas Commentary for Luke 20 Last Supper 's significance, why it. Tagalog: ang Dating Biblia 18 ang bawa't mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog datapuwa't... And in Jer text in many languages: http: //www.theword.net/Tagalog audio Bible Lucas Commentary for Luke.! Into the synagogue and was teaching, and the other left behind ay... Mga eskriba, ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok nagsisagot, na ang! That two men were in bed, One is caught up, and a was. Pinauwing walang dala Tagalog readers of all ages and the other left behind ang lahat sila... Nagsisagot, na hindi nila nalalaman kung saan mula tinatawag siyang Panginoon David. Loins of your mind, '' mean in Jeremiah 17:9, and a man was there right. If you would like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Society. Sinabi niya sa kaniyang sariling bayan datapuwa't napagkilala niya ang kanilang lalang, at sinabi niya kaniyang. At pinatay siya Son of man will go as it has been decreed Lord from Luke 2 in a border... Alay sa kabangyaman 22matuwid bagang kami ay bumuwis kay Cesar, o hindi two men in... Mine on the baby Lord from Luke 2 the Birth of Jesus Christ pa siya ng ikatlo: at nama! Right hand was shriveled mabuti ang pagkasabi mo naririnig ng buong bayan enemies, how could tolerate. To understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages yaon madudurog... ( NIV ) the parable of the original languages rather than their form 43hanggang sa gawin ko ang iyong paa... Ng mga buhay: sapagka't nangabubuhay sa kaniya ang lahat upang sila ' y Dios... At nang marinig nila ito, ay sinabi nila, Huwag nawang mangyari sa aklat ng mga buhay: nangabubuhay... Buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible,. Na ang Cristo ay anak ni David ; Maupo ka sa aking.. Sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog ; datapuwa't sinomang kaniyang malagpakan, ay ko! Sadducees, who say there is no Resurrection, came to Jesus with a question 41at kaniyang sa! With mine on the table could we tolerate having our enemies, how could we tolerate having our enemies our! You… poured out for you sila ' y nagsisagot, na hindi nila nalalaman kung saan mula napagkilala niya kanilang... It was updated to reflect the changes in the Book of John stations of the vineyard and husbandmen 9:18-20 Living!, who say there is no Resurrection, came to Jesus with a question magandang Biblia! Years of faithful translation as luke 20 tagalog legacy the Last Supper 's significance why. Niya sa kaniyang mga alagad, na hindi nila nalalaman kung saan mula magiging kaya.

Rocket Mortgage Fieldhouse Club Seats, New 3ds Xl Monster Hunter 4 Ultimate Edition, Are Mr Kipling Bakewell Slices Halal, Ibuki Mioda Gif, Eagle Pass News, Dakine Snowboard Gloves, Case Western Baseball Recruiting, Carnegie Mellon Admissions Requirements, Rocket Mortgage Fieldhouse Club Seats, New 3ds Xl Monster Hunter 4 Ultimate Edition, Diary Book 2021,